PODMIENKY SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Spoločnosť UGO trade s.r.o., so sídlom Za Drahou 165/1, 794 01 Krnov – Pod Bezručovým vrchem, Česká republika, IČO: 277 72 659, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri vedenom Krajským súdom v Ostrave, sp. zn.: C 41479, podnikajúca na území Slovenskej republiky prostredníctvom organizačnej zložky UGO trade s.r.o. organizačná zložka, so sídlom súp. č. 1, 013 15 Rajecká Lesná, Slovenská republika, IČO: 48 111 244, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Po, vložka č.: 10458/L (ďalej len „Prevádzkovateľ“) spracúva osobné údaje registrovaného účastníka pre účely jeho účasti v programe UGO Očistný pôst (tj. pre účely plnenia zmluvy) a ďalej z dôvodu oprávnených záujmov Prevádzkovateľa pre účely priameho marketingu zasielaním obchodných oznámení prostredníctvom elektronických prostriedkov (e–mail) (ak nevylúči registrovaný účastník programu túto možnosť zaškrtnutím príslušnej kolónky v registračnom on-line formulári) a ochrany základných či iných práv Prevádzkovateľa vyplývajúcich zo všeobecne záväzných právnych predpisov. Pre spracúvanie osobných údajov k vyššie uvedeným účelom sa súhlas registrovaného účastníka nevyžaduje.

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje v nasledujúcom rozsahu: meno, priezvisko, adresa, dátum narodenia, e-mailová adresa. Doba spracúvania osobných údajov nepresiahne 10 rokov po ukončení zmluvného vzťahu s Prevádzkovateľom. Osobné údaje sú spracúvané automatizovane i manuálne a môžu byť sprístupnené zamestnancom Prevádzkovateľa, pokiaľ je to nevyhnutné k plneniu ich pracovných povinností, sprostredkovateľom, s ktorými má Prevádzkovateľ uzatvorenú Zmluvu o spracúvaní osobných údajov. Zoznam sprostredkovateľov osobných údajov bude registrovaným účastníkom poskytnutý na vyžiadanie. Prevádzkovateľ sa zaväzuje vhodným spôsobom zabezpečiť spracúvanie osobných údajov v súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z., o ochrane osobných údajov, v znení neskorších predpisov a Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 zo dňa 27.04.2016 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovávaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (ďalej len „GDPR“).

Registrovaný účastník má nasledovné práva:

 • a) na prístup ku svojim spracúvaným osobným údajom, ich opravu, výmaz alebo obmedzenie ich spracúvania;
 • b) vzniesť námietku proti tomuto spracúvaniu;
 • c) podať sťažnosť u príslušného orgánu – Úrad na ochranu osobných údajov, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, www.dataprotection.gov.sk;
 • d) kedykoľvek odvolať súhlas so spracúvaním osobných údajov s účinkami do budúcnosti, ak je pre spracúvanie osobných údajov takýto súhlas potrebný;
 • e) získať od Prevádzkovateľa potvrdenie, či jeho osobné údaje sú alebo nie sú spracúvané;
 • f) aby Prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nepresné osobné údaje, ktoré sa ho týkajú. S prihliadnutím na účel spracúvania má registrovaný účastník právo na doplnenie neúplných osobných údajov;
 • g) aby Prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu vymazal osobné údaje (tiež aj ako „právo byť zabudnutý“), prípadne obmedzil spracúvanie za stanovených podmienok, najmä ak už nie sú osobné údaje potrebné pre účely, pre ktoré boli zhromaždené alebo inak spracúvané, alebo ak odvolá subjekt týchto údajov súhlas na tento účel udelený a neexistuje žiadny ďalší právny dôvod pre ich spracúvanie;
 • h) na prenositeľnosť osobných údajov, tzn. získať osobné údaje, ktoré sa ho týkajú a ktoré poskytol Prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte, a právo odovzdať tieto osobné údaje inému prevádzkovateľovi. Pri výkone tohto práva môže registrovaný účastník žiadať, aby osobné údaje boli predané priamo Prevádzkovateľom inému prevádzkovateľovi, ak je to technicky prevoditeľné;
 • i) kedykoľvek vzniesť námietku proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa ho týkajú, vrátane profilovania založeného na ustanoveniach GDPR. Prevádzkovateľ osobné údaje ďalej nespracúva, pokiaľ nepreukáže závažné oprávnené dôvody pre ich spracúvanie, ktoré prevažujú nad záujmami alebo právami a slobodami subjektu týchto údajov, alebo pre určenie, výkon alebo obhajobu právnych nárokov;
 • j) kedykoľvek vzniesť námietku proti spracúvaniu jeho osobných údajov pre účely priameho marketingu (vrátane profilovania). Pokiaľ registrovaný účastník túto námietku vznesie, nebudú už jeho osobné údaje pre tieto účely spracovávané;
 • k) nebyť predmetom žiadneho rozhodnutia založeného výhradne na automatizovanom spracúvaní, vrátane profilovania, ktoré má pre neho právne účinky alebo sa ho obdobným spôsobom významne dotýka.

Registrovaný účastník je oprávnený ukončiť zasielanie obchodných oznámení na jeho email taktiež spôsobom (kliknutím na odkaz) uvedeným v každom obchodnom oznámení.