VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY 

TÝKAJÚCE SA PRODUKTU UGO OČISTNÝ PÔST

1 ÚVODNÉ USTANOVENIA

 • 1.1. Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) upravujú vzájomné práva a povinnosti medzi spoločnosťou UGO trade s.r.o., so sídlom Za Drahou 165/1, 794 01 Krnov – Pod Bezručovým vrchem, Česká republika, IČO: 277 72 659, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri vedenom Krajským súdom v Ostrave, sp. zn.: C 41479, podnikajúca na území Slovenskej republiky prostredníctvom organizačnej zložky UGO trade s.r.o. organizačná zložka, so sídlom súp. č. 1, 013 15 Rajecká Lesná, Slovenská republika, IČO: 48 111 244, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Po, vložka č.: 10458/L (ďalej len „Poskytovateľ“) na jednej strane a fyzickými osobami staršími ako 18 rokov, ktoré sú členmi „Klubu UGO Fanúšik“ (ďalej len ako „Vernostný program“), na strane druhej (ďalej len ako „Zákazník“), vo vzťahu k produktu definovanému v bode 1.3 týchto VOP (ďalej len ako „Produkt“). Tieto VOP sa nevzťahujú na prípady, kedy osoba, ktorá má v úmysle zakúpiť Produkt, je právnickou osobou alebo osobou, ktorá koná pri objednávaní Produktu v rámci svojej podnikateľskej činnosti alebo v rámci svojho samostatného výkonu povolania.
 • 1.2. Kontaktné údaje Poskytovateľa sú: UGO trade s.r.o., Za Drahou 165/1, 794 01 Krnov – Pod Bezručovým vrchem, Česká republika alebo prostredníctvom adresy elektronickej pošty: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. alebo Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.; tel.: +420 736 513 123.
 • 1.3. Produktom sa rozumie tzv. „UGO balíček“ pozostávajúci zo štiav z ovocia a zeleniny vyrábaných a distribuovaných Poskytovateľom pod obchodným označením „UGO Očistný pôst“ v celkovom množstve 6l, balený v troch papierových krabiciach s dennou dávkou v množstve 2l (4 fľašky o objeme 500 ml), ktorý je možné zakúpiť prostredníctvom internetového obchodu Poskytovateľa nachádzajúceho sa na internetovej doméne www.ugoocistnypost.sk (ďalej len ako „Internetová doména“), a to cez rozhranie Internetovej domény v súlade s bodom 2.2 VOP. Produkt je súčasťou tzv. „programu UGO Očistný pôst“, v rámci ktorého Zákazník konzumuje denné dávky Produktu počas troch po sebe nasledujúcich dní (t.j. denné balenie v množstve 2l; celkovo 6l), (ďalej len ako „Program“). V priebehu Programu je Zákazník oprávnený zasielať otázky ohľadom Programu na adresu elektronickej pošty: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. alebo Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript..
 • 1.4. Poskytovateľ Zákazníka výslovne upozorňuje, že Program nie je určený na liečbu akéhokoľvek ochorenia alebo zdravotného problému, a že Program, resp. Produkt v žiadnom prípade nenahrádza lekársku starostlivosť. Cieľom Programu nie je diagnostikovať ochorenie ani stanoviť liečbu. Poskytovateľ Zákazníka upozorňuje, že môže dôjsť k nežiadúcim účinkom ako nevoľnosť, únava, pocit chladu, nesústredenosť, hnačka alebo zvracanie. Pokiaľ sa u Vás vyskytne ktorýkoľvek z vyššie uvedených účinkov v závažnej miere alebo ak po dlhšiu dobu pretrváva, je potrebné vyhľadať lekársku pomoc bez zbytočného odkladu. Rovnako postupujte aj v prípade výskytu iného ako vyššie uvedeného nežiadúceho účinku. Poskytovateľ dôrazne odporúča, aby Zákazník pred zahájením akejkoľvek činnosti súvisiacej so zdravím, stravovaním alebo cvičením konzultoval svojho ošetrujúceho lekára alebo iného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti. Pokiaľ trpíte vážnym ochorením alebo máte špecifické výživové potreby, poraďte sa so svojím ošetrujúcim lekárom, či je pre Vás účasť v Programe vhodná. Účasť osôb mladších ako 18 rokov v Programe je výslovne zakázaná. Upozorňujeme Vás, že Program nie je vhodný ako dlhodobá redukčná diéta. Za účelom dosiahnutia redukcie váhy je dôležitá celková zmena životného štýlu. Poskytovateľ taktiež Zákazníka výslovne upozorňuje, že Produkt musí byť skladovaný v súlade s pokynmi uvedenými na etikete.

2 PREDMET A UZATVORENIE KÚPNEJ ZMLUVY

 • 2.1. Predmetom Zmluvy je záväzok Poskytovateľa poskytnúť Zákazníkovi Produkt a záväzok Zákazníka za Produkt zaplatiť Poskytovateľovi kúpnu cenu a prevziať ho (ďalej len ako „Zmluva“). Prezentácia Produktu dostupná prostredníctvom rozhrania Internetovej domény je informatívneho charakteru, pričom Poskytovateľa nezaväzuje k uzatvoreniu Zmluvy medzi Poskytovateľom a Zákazníkom.
 • 2.2. Rozhranie Internetovej domény obsahuje informácie o Produkte, a to vrátane konečnej ceny Produktu s tým, že Zákazníci ktorí sa Programu zúčastnili v minulosti majú možnosť uplatnenia zľavy z kúpnej ceny prostredníctvom zadania zľavového kódu. Nákup Produktu nie je spojený s nárokom na pripísanie bodov do Vernostného programu, pretože Produkt je z Vernostného programu vylúčený. Pred objednaním Produktu je nevyhnutné, aby sa Zákazník zaregistroval vyplnením registračného formulára dostupného prostredníctvom rozhrania Internetovej domény. Po vyplnení registračného formulára podľa predchádzajúcej vety a zakliknutí políčka „Potvrdzujem, že som sa oboznámil so všeobecnými obchodnými podmienkami“ a políčka „Potvrdzujem, že som sa oboznámil s podmienkami spracúvania osobných údajov“ je Zákazník presmerovaný priamo do internetového rozhrania elektronického obchodu dostupného prostredníctvom Internetovej domény (ďalej len „E-shop“), v ktorom je možné Produkt objednať. Zákazník má povinnosť úplne a pravdivo vyplniť údaje v registračnom formulári.
 • 2.3. Všetky ceny týkajúce sa Produktu sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty spolu so všetkými súvisiacimi poplatkami, s výnimkou nákladov na dopravu, pričom sa na ne nevzťahujú ďalšie zľavy alebo akcie, ktoré sú platné v prevádzkach Poskytovateľa. Pokiaľ Zákazník zvolí možnosť doručenia formou „home delivery“ v súlade s bodom 2.4 VOP prvá veta, odsek (ii), budú k cene Produktu pripočítané náklady na dopravu uvedené prostredníctvom rozhrania E-shopu. Kúpna cena Produktu ostáva v platnosti po dobu, kedy je zobrazovaná prostredníctvom rozhrania E-shopu. Predmetné ustanovenie nebráni Poskytovateľovi uzatvoriť Zmluvu za individuálne dohodnutých podmienok.
 • 2.4. V prípade záujmu objednať Produkt zvolí Zákazník v objednávkovom formulári jednu z možností doručenia Produktu, a to buď: (i) prevzatie Produktu na jednej z vybraných prevádzkarní Poskytovateľa počas otváracej doby; alebo (ii) doručenie Produktu na Zákazníkom uvedenú adresu (tzv. „home-delivery“). Zákazník taktiež zvolí dátum zahájenia Programu, pričom pri voľbe prevzatia Produktu podľa odseku (i) predchádzajúcej vety, bude zakúpený Produkt pripravený k prevzatiu na zvolenej prevádzkarni Poskytovateľa v deň, ktorý Zákazník určil ako deň zahájenia Programu. V prípade voľby doručenia Produktu podľa odseku (ii) prvej vety, bude Produkt Zákazníkovi doručovaný v deň, ktorý predchádza dňu Zákazníkom zvoleného dátumu zahájenia Programu. Pokiaľ Zákazník nebude v deň doručenia zastihnutý, bude Produkt umiestnený na prevádzkarni Poskytovateľa (UGO Freshbar Eurovea Bratislava, Pribinova 8, 811 09, Bratislava), kde si ho môže Zákazník dodatočne vyzdvihnúť, avšak najneskôr v lehote podľa bodu 6.1 VOP. Za účelom prevzatia Produktu podľa tohto ustanovenia je Zákazník povinný predložiť potvrdenie o platbe a uviesť meno a priezvisko uvedené Poskytovateľovi pri vyplnení registračného formulára.
 • 2.5. Pred zadaním objednávky Produktu cez E-shop je Zákazníkovi umožnená kontrola a zmena údajov uvedených v objednávkovom formulári E-shopu. Po zadaní objednávky Poskytovateľ potvrdí Zákazníkovi jej prijatie spolu s potvrdením o platbe správou odoslanou na adresu elektronickej pošty uvedenú Zákazníkom v objednávkovom formulári E-shopu.
 • 2.6. Zákazník môže zmeniť termín zahájenia Programu zvolený v objednávke najneskôr do 3 dní po ukončení možnosti registrácie účasti v Programe. Dátum ku ktorému bude ukončená možnosť registrácie v Programe je uvedený na Internetovej doméne.
 • 2.7. Zmluva medzi Zákazníkom a Poskytovateľom je uzatvorená až momentom úplného zaplatenia kúpnej ceny. Predchádzajúca veta obsahuje špecifikáciu okamihu kedy prijatie návrhu na uzavretie zmluvy podľa § 44 ods. 1 Občianskeho zákonníka nadobúda účinnosť. Kúpna cena sa uhrádza vopred pred prevzatím Produktu, a to prostredníctvom metódy bezhotovostnej platby v súlade s bodom 3.1 VOP.
 • 2.8. Zákazník súhlasí s použitím diaľkových komunikačných prostriedkov pri uzatváraní Zmluvy prostredníctvom Internetovej domény. Náklady, ktoré Zákazníkovi v súvislosti s použitím diaľkových komunikačných prostriedkov pri uzatváraní Zmluvy vznikli (napr. náklady na internetové pripojenie) si hradí Zákazník, pričom tieto náklady sa nelíšia od základnej tarify.

3 PLATOBNÉ PODMIENKY

 • 3.1. Kúpnu cenu Produktu objednávaného prostredníctvom E-shopu môže Zákazník Poskytovateľovi uhradiť iba bezhotovostne, a to platobnou kartou umožňujúcou on-line platobný styk prostredníctvom platobnej brány GoPay alebo bankovým prevodom prostredníctvom systému GoPay na účet Poskytovateľa (ďalej len ako „Elektronická platba“). Elektronická platba je splatná ihneď. Elektronickú platbu je možné uskutočniť výhradne prostredníctvom platobných kariet mastercard, mastercard electronic, visa, visa electron, meastro, diners club international. Pre úspešné uskutočnenie Elektronickej platby na základe tohto ustanovenia bude Zákazník po vyplnení objednávkového formulára E-shopu a zakliknutí „objednávka s povinnosťou platby“ presmerovaný na platobnú bránu GoPay, kde bude postupovať podľa zobrazených inštrukcií. Pre platbu platobnou kartou platia podmienky stanovené pre daný prípad príslušnou bankou Zákazníka.
 • 3.2. V prípade omeškania Zákazníka s úhradou splatnej Elektronickej platby alebo jej časti z dôvodov na strane Používateľa, napr. v dôsledku neplatnosti Používateľom uvedenej platobnej karty alebo v prípade nedostatku finančných prostriedkov na účte Používateľa k uzatvoreniu Zmluvy v súlade s bodom 2.7 VOP nedôjde.
 • 3.3. Po uhradení kúpnej ceny v súlade s bodom 3.1 VOP, bude Poskytovateľom vyhotovený daňový doklad, faktúra, s náležitosťami vyžadovanými platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky. Táto bude Zákazníkovi, v prípade zvolenia doručenia formou „home delivery“, zo strany Poskytovateľa odoslaná na adresu elektronickej pošty uvedenú Zákazníkom v objednávkovom formulári E-shopu v čase doručenia. Pokiaľ Zákazník zvolil možnosť prevzatia Produktu na jednej z vybraných prevádzkarní Poskytovateľa, bude mu faktúra odovzdaná spolu s Produktom.
 • 3.4. Poskytovateľ nepožaduje od Zákazníka zálohu alebo iné obdobné platby.

4 NEMOŽNOSŤ ODSTÚPENIA OD ZMLUVY

4.1. Poskytovateľ týmto v súlade s § 3 ods. 1 písm. k) zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako „Zákon“) výslovne informuje Zákazníka, že nie je oprávnený odstúpiť od Zmluvy bez uvedenia dôvodu v zmysle § 7 ods. 1 Zákona, pretože Produkt je tovarom, ktorý podlieha rýchlej skaze. Práva Zákazníka zo zodpovednosti za vady Produktu podľa bodu 5 tým nie sú dotknuté.

5 ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY

 • 5.1. Poskytovateľ Zákazníkovi zodpovedá za vady, ktoré má Produkt pri prevzatí veci Zákazníkom. Pri nápojoch a potravinách (ako je tomu v prípade Produktu) musí byť vyznačený dátum spotreby alebo dátum minimálnej trvanlivosti.
 • 5.2. Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má Zákazník právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Poskytovateľ je v takom prípade povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť.
 • 5.3. Zákazník môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu Produktu, alebo ak sa vada týka len súčasti Produktu, výmenu súčasti, ak tým Poskytovateľovi nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu Produktu alebo závažnosť vady. Poskytovateľ vždy môže namiesto odstránenia vady vymeniť vadný Produkt za Produkt bez vád, ak to Zákazníkovi nespôsobí závažné ťažkosti.
 • 5.4. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa Produkt mohol riadne užívať ako vec bez vady, má Zákazník právo na výmenu Produktu alebo má právo od Zmluvy odstúpiť. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má Zákazník právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny.
 • 5.5. Poskytovateľ nezodpovedá za vady Produktu spôsobené v dôsledku nesprávneho skladovania alebo nesprávnej manipulácie s Produktom.
 • 5.6. Nakoľko v prípade Produktu ide o tovar podliehajúci rýchlej skaze, Zákazník je povinný uplatniť práva zo zodpovednosti za vady najneskôr v deň nasledujúci po prevzatí Produktu; inak práva zaniknú.
 • 5.7. Práva z vadného plnenia uplatňuje Zákazník u Poskytovateľa (ďalej len ako „Reklamácia“), a to na ktorejkoľvek prevádzke Poskytovateľa (ak je to možné, odporúča sa Reklamácia na prevádzke, z ktorej bol Produkt prevzatý). Reklamáciu je možné uplatniť aj písomne, a to na adresu: UGO trade s.r.o., Za Drahou 165/1, 794 01 Krnov – Pod Bezručovým vrchem, Česká republika alebo prostredníctvom adresy elektronickej pošty: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. alebo Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript..
 • 5.8. Za deň uplatnenia Reklamácie sa považuje deň, v ktorý Poskytovateľ obdržal od Zákazníka reklamovaný Produkt.
 • 5.9. Poskytovateľ je povinný vydať Zákazníkovi písomné potvrdenie o tom, kedy Zákazník právo uplatnil, čo je obsahom Reklamácie a aký spôsob vybavenia Reklamácie Zákazník požaduje, a to bez zbytočného odkladu, najneskôr spolu s potvrdením o vybavení Reklamácie podľa nasledujúcej vety. Poskytovateľ je taktiež povinný vydať Zákazníkovi potvrdenie o dátume a spôsobe vybavenia Reklamácie, prípadne písomné odôvodnenie zamietnutia Reklamácie, a to najneskôr do 30 dní odo dňa jej uplatnenia.
 • 5.10. Reklamovaný Produkt Zákazník doručí osobne alebo odošle na miesto uplatnenia Reklamácie (bežnou formou, nie dobierkou). Vzhľadom ku skutočnosti, že počas reklamačného konania je potrebné overiť, či Zákazník zakúpil reklamovaný Produkt od Poskytovateľa, je potrebné aby Zákazník predmetnú skutočnosť vhodným spôsobom preukázal, napr. predložením kópie daňového dokladu.
 • 5.11. Poskytovateľ alebo ním poverený zamestnanec alebo určená osoba je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia Reklamácie. Do lehoty sa nezapočítava lehota potrebná na odborné posúdenie vady. Po určení spôsobu vybavenia Reklamácie sa táto vybaví bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní odo dňa jej uplatnenia pokiaľ sa Poskytovateľ nedohodne so Zákazníkom inak. V prípade bližších informácií ohľadom stavu reklamácie môže Zákazník kontaktovať Poskytovateľa na adresu elektronickej pošty: : Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. alebo Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript..

6 FIXNÁ POVAHA ZMLUVY

6.1. V prípade uzavretia Zmluvy v súlade s týmito VOP, je Zákazník povinný prevziať objednaný Produkt v celosti najneskôr do 3 dní od zvoleného dátumu zahájenia Programu v súlade s bodom 2.4 VOP (ďalej ako „Lehota plnenia“). V prípade včasného neprevzatia Produktu podľa predchádzajúcej vety sa Zmluva uplynutím Lehoty plnenia ruší v celom rozsahu. Zákazník zároveň zodpovedá Poskytovateľovi za vzniknutú škodu, ktorá je na základe dohody strán Zmluvy určená vo výške kúpnej ceny Produktu. Pre zamedzenie akýmkoľvek pochybnostiam sa uvádza, že Zmluva uzatvorená v súlade s týmito VOP predstavuje tzv. fixnú zmluvu v zmysle § 518 zákona č. 40/964 Zb. Občiansky zákonník (ďalej len ako „Občiansky zákonník“), ktorá sa neprevzatím Produktu počas Lehoty plnenia zrušuje od počiatku.

7 OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

7.1. Spracúvanie osobných údajov Zákazníka prebieha v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenia o ochrane údajov) a zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Konkrétne informácie týkajúce spracúvania osobných údajov Zákazníka sa nachádzajú v „Podmienkach spracúvania osobných údajov“, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť Zmluvy.

8 ALTERNATÍVNE RIEŠENIE SPOROV

 • 8.1. Poskytovateľ týmto v súlade s § 3 ods. 1 písm. t) Zákona výslovne informuje Zákazníka, že má právo podať návrh na zahájenie alternatívneho riešenia spotrebiteľského sporu (ďalej len ako „ARS“) vzniknutého zo Zmluvy uzavretej v súlade s bodom 2.7 VOP.
 • 8.2. Zákazník má právo obrátiť sa na Poskytovateľa so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým Poskytovateľ vybavil jeho Reklamáciu alebo ak sa domnieva, že Poskytovateľ porušil jeho práva. Žiadosť o nápravu je Poskytovateľovi možné doručiť na adresu elektronickej pošty Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. alebo Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript..
 • 8.3. Pokiaľ Poskytovateľ žiadosti o nápravu podľa bodu 8.2 VOP nevyhovie alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, môže Zákazník podať návrh na začatie ARS v súlade s bodom 8.1 VOP (ďalej len ako „Návrh“). Návrh sa podáva príslušnému subjektu ARS. Bližšie informácie o príslušných subjektoch ARS a platformu, cez ktorú je možné iniciovať ARS je možné nájsť na: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home2.show.
  8.8 ZMENA TERMÍNU PREVZATIA OBJEDNÁVOK  UGO OČISTNÝ PÔST JE MOŽNÁ LEN POČAS OBDOBIA, KEĎ SÚ OBJEDNÁVKY SPUSTENÉ (1.3-30.3), PO UZAVRETÍ OBJEDNÁVOK NIE JE MOŽNÉ MENIŤ TERMÍNY ALEBO MIESTO PREVZATIA, ANI ZRUŠIŤ OBJEDNÁVKY.

9 ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 • 9.1. Zmluva vrátane VOP je uložená u Poskytovateľa v elektronickej podobe a nie je prístupná. Zmluva sa uzatvára v slovenskom jazyku.
 • 9.2. Zmluva a VOP sa spravujú právnym poriadkom Slovenskej republiky bez prihliadnutia ku kolíznym normám. Slovenské súdy sú príslušné na všetky spory, ktoré vzniknú zo zmluvného vzťahu medzi Poskytovateľom a Zákazníkom v súvislosti s používaním Produktom vrátane sporov týkajúcich sa platnosti týchto VOP.
 • 9.3. V prípade, ak sa niektoré ustanovenie týchto VOP stane neplatným alebo neúčinným, prípadne nevymožiteľným, nebude to mať vplyv na platnosť a účinnosť, prípadne vymožiteľnosť ostatných ustanovení týchto VOP. V takom prípade Poskytovateľ nahradí neplatné, neúčinné a/alebo nevymožiteľné ustanovenie týchto VOP novým ustanovením, ktorého znenie bude zodpovedať úmyslu vyjadrenému pôvodným ustanovením týchto VOP.
 • 9.4. Poskytovateľ je oprávnený meniť alebo dopĺňať znenie VOP. Všetky zmeny a doplnenia budú oznámené a nadobudnú účinnosť ich zverejnením na Internetovej doméne. Týmto nie sú dotknuté práva a povinnosti, ktoré vznikli počas účinnosti predchádzajúceho znenia VOP.
 • 9.5. Používateľ vyplnením registračného formulára a následným súhlasom s týmito VOP potvrdzuje, že je spôsobilý k uzavretiu Zmluvy s Poskytovateľom v zmysle týchto VOP, že si VOP prečítal, porozumel im, a že do zmluvného vzťahu s Poskytovateľom vstupuje na základe svojej vážnej a slobodnej vôle, že Zmluva s Poskytovateľom v zmysle týchto VOP nebola uzavretá pod nátlakom alebo za nápadne nevýhodných podmienok a po uzavretí Zmluvy v zmysle týchto VOP je viazaný jej obsahom vrátane práv a povinností vyplývajúcich z VOP.
 • 9.6. Tieto VOP nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 9.7.2021.